จดทะเบียน บริษัท ปรึกษาเรา

วัตถุประสงค์การจดทะเบียนธุรกิจ

หากนิติบุคคลใด ๆ หรือห้างหุ้นส่วนใด ๆ ต้องการจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มเติม หรือต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น เช่น เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยจดทะเบียนไว้ หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการของเรา

  • ประหยัดเวลาของท่านในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ค่าบริการที่สำนักงานเรียกเก็บเป็นราคายุติธรรม

บริการจดทะเบียนที่ให้บริการ

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
  • จดทะเบียนเลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน บริการชำระบัญชี
  • จดทะเบียนเพื่อเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่นิติบุคคลเคยจดทะเบียนไว้ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท กรรมการเข้าใหม่-ลาออก เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เป็นต้น
  • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • ขอหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ คัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง ลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

เข้าสู่เว็บไซต์