ตรวจสอบ บัญชี ปรึกษาเรา

บริการรับตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชีมีบริการจัดหาผู้สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี

 เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินว่า แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด

การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ กรณีที่ต้องมีการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ทางผู้สอบบัญชีจะชี้แจงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่พบก่อนการเสนอรายงานการสอบบัญชีให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อตรวจสอบบัญชี

  • งบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • งบทดลองรายเดือน งบทดลองประจำปี
  • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
  • สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  • ภพ. 30 รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
  • ภ.ง.ด. 1, 3, 53 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
  • ภ.ง.ด. 51, ภ.ง.ด. 50
  • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • เอกสารประกอบอื่นที่จำเป็น

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

เข้าสู่เว็บไซต์