บัญชี ภาษี ปรึกษาเรา

วัตถุประสงค์ของการรับทำบัญชี

 • จัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • จัดทำงบการเงินรวดเร็ว เรียบร้อยและทันต่อเวลาที่ต้องการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากสำนักงานบัญชีของเรา

 • เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 • เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและจัดทำตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
 • เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ
 • สามารถจัดทำเพื่อยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
 • มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
 • ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี

จัดทำและยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

 • แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1)
 • แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53)
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 • รายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
 • จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน(สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้มาตรา 40 (1) (2) (ภ.ง.ด.1ก)
 • แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91,ภ.ง.ด. 94

รับทำบัญชี ปิดบัญชีประจำเดือน และประจำปี ประกอบด้วย

 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน,
  สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ

รับทำและยื่นประกันสังคม ประกอบด้วย

 • แบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • แบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก

ขั้นตอนการทำงานนัดให้ลูกค้าส่งเอกสาร

เอกสารช่วงวันที่ 1 – 31 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

กำหนดการยื่นแบบ

 • แบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • แบบ ภ.พ.30 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • แบบ ภ.ง.ด.51 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี
 • แบบ ภ.ง.ด.50 – งบการเงิน ต้องยื่นสรรพากร – กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

***ทางสำนักงานจะเรียกเก็บค่าบริการในเดือนถัดจากเดือนที่รับเอกสาร พร้อมกับแจ้งยอดภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร

เอกสารที่ทางลูกค้าต้องเตรียมให้แก่สำนักงานบัญชี ประกอบด้วย

 • รายงานภาษีซื้อ และเอกสารประกอบรายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขายและเอกสารประกอบรายงานภาษีขาย
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร,ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย อื่นๆ
 • Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเดือนนั้น ๆ)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อกรมสรรพากร

แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53
แบบ ภ.พ.30

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

 • แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
 • แบบ สปส.1-06 (กรณี แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว)
 • แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)**
 • แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.1-03/1 (แบบแจ้งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

เข้าสู่เว็บไซต์